Ból głowy? Używane są także blokady oraz ostrzykiwania toksyną botulinową w celu rozluźnienia mięśni Jest to ruchoma platforma, złożona z akrylowej płytki spiętej drutem na łuku zębowym, umieszczana na podniebieniu - z wystającą wypustką z przodu. Warunkiem uzyskania sukcesu leczniczego jest dalsze staranne zaplanowanie i przeprowadzenie etapu drugiego, jakim jest pozabiegowa antybiotykoterapia.

Rekonstrukcja 3D obrazująca osteolityczny ubytek kostny wraz z martwakiem kostnym w jego świetle tzw. CBCT w diagnostyce i planowaniu leczenia nieswoistego przewlekłego zapalenia żuchwy — opis przypadku By Sławomir Sobczyk, Tadeusz Morawiec, Agnieszka Kierat, Ewelina Kopczyńska i Patryk Kownacki October 19, W niniejszej pracy przedstawiono przypadek letniej pacjentki, u której zdiagnozowano przewlekłe wtórne zapalenie trzonu żuchwy.

W diagnostyce wykorzystano tomografię stożkową CBCT. W ramach leczenia przeprowadzono zabieg sekwestrektomii z następczą antybiotykoterapią. Diagnozę potwierdzono badaniem histopatologicznym. Zapalenie kości osteomyelitis jest procesem chorobowym dotyczącym wszystkich części składowych kości. Rozpoczyna się w jamie szpikowej jako przekrwienie i wzrost przepuszczalności drobnych naczyń krwionośnych. Pojawiają się nacieki granulocytarne. W kolejnych etapach reakcji zapalnej, na skutek proteolizy i fagocytozy dochodzi do martwicy tkanek oraz wytworzenia wysięku ropnego, powodującego wzrost ciśnienia w jamie szpikowej oraz zastój krwi, skutkujący rozwojem niedokrwiennej martwicy kości.

Bogate i wielokierunkowe ukrwienie tkanki kostnej, przy jednoczesnym braku możliwości wytworzenia krążenia obocznego sprawia, że kluczową rolę w patomechanizmie schorzenia odgrywa czynnik zakrzepowo-zatorowy.

Proces zapalny szerzy się kanałami Haversa, ostatecznie obejmując także okostną chorobowo zmienionej kości. Wśród najczęstszych przyczyn nieswoistego zapalenia kości szczęk wymienia się czynniki miejscowe takie, jak: infekcje zębopochodne, w tym dotyczące ran poekstrakcyjnych, urazy wypadkowe i operacyjne. Rzadziej spotykanymi przyczynami zapalenia kości u dorosłych są krwiopochodne zakażenia drobnoustrojami pochodzącymi z odległych ognisk zakażenia w organizmie oraz choroby wpływające na stan ukrwienia kości i obniżające odporność.

Wśród tych ostatnich wymienia się cukrzycę, niedokrwistość oraz niedożywienie. Badaniem umożliwiającym dokładną diagnostykę obrazową oraz precyzyjne zaplanowanie zabiegu chirurgicznego u pacjenta z klinicznym podejrzeniem przewlekłego zapalenia kości jest tomografia wolumetryczna CBCT. Badanie pozwala wykryć szereg radiologicznych objawów towarzyszących przewlekłemu zapaleniu kości oraz dokładnie określić granice chorobowo zmienionej tkanki.

Do wspomnianych objawów należy występowanie ognisk osteolitycznych pojedynczych lub mnogich, ognisk osteosklerotycznych, martwaków kostnych, odczynów okostnowych i obrzęku tkanek miękkich.

Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki

Zaletą obrazowania tych zmian w CBCT jest wysoka jakość uzyskiwanego obrazu — porównywalna do okna kostnego w tomografii komputerowej CT. Jednocześnie dawka promieniowania jonizującego, którą pacjent jest obciążony w wyniku przeprowadzenia badania CBCT jest razy niższa niż w przypadku CT zależy od rodzaju aparatu i zakresu badania. Pacjentka skarżyła się także na występowanie halitozy, złe samopoczucie oraz incydenty podwyższenia temperatury ciała.

Z wywiadu uzyskano informacje o występowaniu opisanych dolegliwości od 4 miesięcy. Kontrolujący pacjentkę lekarz zakwalifikował Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki jako utrudnione gojenie wynikające z niedostatecznej higieny jamy ustnej i palenia tytoniu. Zastosowano wówczas, trwającą 6 dni antybiotykoterapię, w wyniku której objawy subiektywne ustąpiły, dlatego pacjentka nie zgłaszała się na kolejne kontrole.

Stawy skroniowo-żuchwowe

W badaniu podmiotowym uzyskano także informację o utrzymywaniu się od czasu zabiegu usunięcia zęba 38 niedoczulicy wargi dolnej po stronie lewej. Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki badaniu przedmiotowym stwierdzono obecność czynnej przetoki skórnej w okolicy podżuchwowej lewej Ryc. Diagnostyka obrazowa obejmowała wykonanie Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki wolumetrycznej. W badaniu ujawniono obecność osteolitycznego ogniska w kości trzonu żuchwy poniżej korzeni zębówwewnątrz którego uwidoczniono strukturę o dużym wysyceniu, nieregularnym kształcie i najdłuższym wymiarze wynoszącym 15 mm, odpowiadającą obrazowi martwaka kostnego.

Obraz sekwestromu na tle zniszczonej kości, widoczny jako twór o dużym wysyceniu otoczony strefą przejaśnienia odpowiadającą demarkacyjnemu wałowi ziarniny nazywany bywa trumienką kostną6 Ryc.

Plan leczenia uwzględniał przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usunięcia martwaka kostnego, wyłyżeczkowanie zmian kostnych oraz usunięcie przetoki skórnej z następczą farmakoterapią o szerokim spectrum. Zabieg sekwestrektomii przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym z dostępu wewnątrzustnego w dnie przedsionka jamy ustnej.

W wyniku procesu zapalnego destrukcji uległa blaszka przedsionkowa kości w rejonie ogniska osteolizy, blaszka językowa pozostała nienaruszona. W czasie zabiegu doszczętnie usunięto ziarninę oraz martwą Artroza barku kostną.

Usunięto pojedynczy sekwestrom Ryc. Materiał przekazano do badania histopatologicznego Ryc. Po wyłyżeczkowaniu zmian kostnych, w obręb ubytku osteolitycznego zaimplantowano miejscowo antybiotyk w postaci gąbki garamycynowej Collatamp EG.

W ostatniej fazie zabiegu wycięto przetokę skórną.

Zębiak – objawy i leczenie

W ramach postępowania pozabiegowego zlecono skojarzoną antybiotykoterapię celowaną na podstawie wykonanego uprzednio antybiogramu oraz terapię przeciwbólową.

Ponadto, zlecono stosowanie odpowiedniej diety, lek osłonowy, nawodnienie oraz odpoczynek. W czasie pierwszej wizyty kontrolnej nie stwierdzono żadnych zaburzeń gojenia rany pooperacyjnej. Stan zdrowia pacjentki kontrolowano kilkakrotnie w czasie 6 miesięcy po zabiegu.

 • Okluzja a bóle głowy i stawu skroniowo-żuchwowego
 • Zębiak - zobacz czym jest, jak go rozpoznać i jak leczyć
 • Bol w obrobce ramienia srodkow ludowych
 • Srodki do relaksu miesni podczas osteochondrozy
 • Leczenie stawow w Sudaku
 • Zapalenia przyzębia | Stomatologia - Medycyna Praktyczna dla pacjentów
 • Bereziewicz Co to jest i jakie są przyczyny?

Nie stwierdzono żadnych objawów klinicznych nawrotów stanu zapalnego ani wystąpienia powikłań. W okresie 6-miesięcznych obserwacji pozabiegowych nie stwierdzono ustąpienia objawów parestezji wargi dolnej strony lewej.

Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki

W związku z powstałą po wyciętej przetoce blizną Ryc. W kontrolnym badaniu tomograficznym CBCT przeprowadzonym 6 miesięcy po zabiegu zaobserwowano zmniejszenie przepuszczalności dla promieniowania w obrębie ogniska osteolitycznego oraz — w niektórych z analizowanych przekrojów osiowych i transsektalnych — zmniejszenie wymiarów ogniska w porównaniu do badania przedoperacyjnego Ryc.

Zaobserwowane zmiany wskazują na osteogenezę w kości wolnej od stanu zapalnego. Dyskusja Przewlekłe wtórne nieswoiste zapalenie kości szczęk jest chorobą infekcyjną przebiegającą z zaburzeniami ukrwienia kości skutkującymi martwicą tkanki oraz wydzielaniem się mnogich lub, jak w przedstawionym przypadku, pojedynczych dużych martwaków kostnych.

Częstą przyczyną rozwoju zapalenia przewlekłego wtórnego bywa zignorowanie objawów zapalenia ostrego. W literaturze znaleźć można doniesienia dotyczące spadku częstości występowania przewlekłego zębopochodnego zapalenia kości w krajach rozwiniętych w związku z rozpowszechnieniem stosowania antybiotyków. Z drugiej jednak strony, zauważa się, że powszechne i nagminne stosowanie antybiotyków w stomatologii ogólnej może przyczyniać się do bagatelizowania objawów zapalenia ostrego i występowania przypadków hipodiagnozy.

Najczęstsze powikłania po operacji szczęki. Czy możesz UMRZEĆ? #27

Objawy ostrego zapalenia kości mogą zostać błędnie zinterpretowane jako utrudnione gojenie rany poekstrakcyjnej. Zastosowanie w takim przypadku nieprawidłowego leczenia — antybiotykoterapii empirycznej prowadzonej w zbyt krótkim czasie i w zbyt niskich dawkach — powoduje przytłumienie objawów ostrego stanu zapalnego. Poprawa stanu klinicznego pacjenta interpretowana bywa jako sukces leczniczy, podczas gdy faktycznie oznacza przejście ostrej fazy zapalenia w stan zapalny przewlekły.

W opisanym przypadku najpewniej zaistniały przedstawione powyżej okoliczności.

Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki

Należy zauważyć, że istnieją badania wykazujące pozytywną korelację ryzyka wystąpienia bezobjawowego zapalenia kości wokół 3. Przemawiają za tym sklerotyzacja kości, a także mniejsza liczba osteocytów i zredukowane unaczynienie kości mogące mieć negatywny wpływ na Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki rany poekstrakcyjnej u pacjentów po 61 r.

Newsletter

Dalsze występowanie parestezji w okresie 6-miesięcznej obserwacji stanu pacjentki po zabiegu sekwestrektomii wskazuje na prawdopodobne wystąpienie bezpośredniego urazu neurologicznego podczas zabiegu usunięcia zęba W przypadku pacjentki z kliniczną diagnozą przewlekłego zapalenia kości zdecydowano o wykonaniu tomografii wolumetrycznej, rezygnując z uprzedniego przeprowadzenia dwuwymiarowego badania radiologicznego.

Pozwala to zmniejszyć dawkę promieniowania jonizującego obciążającego pacjentkę z tak postawioną diagnozą kliniczną, u której analiza pantomogramu i tak najpewniej skłonić musiałaby do następczego poszerzenia diagnostyki o CBCT.

 1. Kojaca masc do stawow
 2. Przyczyna silnych bolow w stawach
 3. Osteopatia zapalenie stawow
 4. Rekonstrukcja 3D obrazująca osteolityczny ubytek kostny wraz z martwakiem kostnym w jego świetle tzw.
 5. Część osób radzi sobie z problemem, stosując farmakoterapię, inni korzystają z pomocy chirurga bądź szyn relaksujących.

Programy obsługujące tomografię stożkową pozwalają na cyfrową obróbkę uzyskanego obrazu, w tym na wykonanie rekonstrukcji obrazu zbliżonego do pantomogramu w wybranej warstwie obrazowania.

CBCT w prezentowanym Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki pozwoliła na potwierdzenie klinicznego rozpoznania zapalenia kości oraz zróżnicowanie go z innymi jednostkami chorobowymi, mogącymi przebiegać z podobnymi objawami. Dzięki badaniu można zlokalizować zmiany zapalne w kości, określić ich rozległość, prześledzić zasięg ubytku osteolitycznego oraz jego położenie względem struktur anatomicznych takich jak, w przypadku żuchwy, kanał żuchwy, wewnątrz którego przebiega nerw zębodołowy dolny.

Analiza CBCT pomogła w zaplanowaniu zabiegu, określeniu jego urazowości oraz ustaleniu prognozy wyników leczenia. Możliwości obróbki obrazu w CBCT w omawianym przypadku przyczyniły się także do lepszej komunikacji z pacjentką, tj.

Należy podkreślić, że rekonstrukcje trójwymiarowe obrazu w tym względzie stanowią jedynie dodatkową możliwość stwarzaną przez wykonane badanie i w naszej ocenie uzyskanie ich samo w sobie nigdy nie może stanowić o celowości wykonania CBCT.

 • Warto-przeczytac | Magazyn Stomatologiczny - czasopismo numer 1 w stomatologii
 • Zapalenie stawow pigulki i masci
 • Usuwanie zapalenia dla stawow
 • Stawy zranione z niewlasciwego
 • Wybielanie przebarwionego zęba z usunięciem resztek po skutecznej endodoncji regeneracyjnej Zęby stałe z niezakończonym rozwojem korzenia i nieodwracalnymi zapaleniami miazgi wymagają odmiennego postępowania niż zęby dojrzałe.

Przedstawiony przypadek kliniczny pokazuje, jak cennym narzędziem diagnostycznym w praktyce chirurga stomatologicznego i chirurga szczękowo-twarzowego jest tomografia wiązki stożkowej. CBCT stwarza możliwości dokładnego obrazowania zmian patologicznych dla klinicysty diagnozującego pacjenta i precyzyjnie planującego zabieg w ramach chirurgicznej fazy leczenia przewlekłego nieswoistego zapalenia kości.

Warunkiem uzyskania sukcesu leczniczego jest dalsze staranne zaplanowanie i przeprowadzenie etapu drugiego, jakim jest Zapalenie stalego utrzymania dolnej szczeki antybiotykoterapia.

Należy podkreślić, iż w dobie szerokiego rozpowszechnienia antybiotyków, ostrożne ich ordynowanie staje się obowiązkiem każdego lekarza. Ważne nie tylko ze względu na ryzyko powstania antybiotykoopornych szczepów bakterii, ale także, jak pokazuje przypadek naszej pacjentki, nieostrożne stosowanie antybiotyków może spowodować przeoczenie ostrej fazy stanu zapalnego, który zdiagnozowany późno — w fazie przewlekłej, staje się trudniejszym w leczeniu, niosąc za sobą ryzyko większych powikłań oraz powodując długoczasowe lub nawet trwałe zmniejszenie komfortu funkcjonowania pacjenta.

Autorzy: dr n. Sławomir Sobczyk, lek. Lubliniecka 9, Częstochowa.

Zapalenia przyzębia

Tadeusz Morawiec, dr n. Sporniak-Tutak K, Myśliwiec L. Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej, Czelej, Lublin, Kumar M i wsp. Miyamoto I i wsp. Mlosek K, Radiologia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa, Meddentpress, Warszawa, Gaetti-Jardim EJ i wsp. Microbiota associated with chronic osteomyelitis of the jaws, Brazilian Journal of Microbiology, Oct-Dec, 41 4 Jaju P, Jaju S.

Clinical utility of dental cone beam computer tomography: current perspectives, Clinical Cosmetic and Investigational Dentistry,6, Leave a Reply Your email address will not be published.