Warto zaznaczyć, że radioterapia należy do metod miejscowego sposobu leczenia, w odróżnieniu do chemioterapii, która działa ogólnoustrojowo, powodując znacznie więcej efektów ubocznych. Chociaż ból ten jest skutkiem obecności nowotworu, przyczyniają się do niego również negatywne emocje towarzyszące chorobie. Podstawową zasadą jest redukowanie natężenia bólu przy jak najmniejszej uciążliwości leczenia. Ból korzeniowy ma najczęściej ostry, strzelający charakter, o większym natężeniu w godzinach nocnych. W przypadku zmian nowotworowych lub przerzutów zlokalizowanych w obrębie środkowego dołu czaszki objawy obejmują przede wszystkim parestezje, dyzestezje i zdrętwienie twarzy w obszarze unerwienia drugiej lub trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego z towarzyszącymi napadami rwącego, szarpiącego, zazwyczaj bardzo silnego bólu. Nieodpowiednio leczony ból związany z terapią onkologiczną pogłębia cierpienie chorego, może stać się przyczyną zaburzeń psychicznych, depresji i odstąpienia od dalszego leczenia.

Kolejny podział powstał ze względu na czas, przez jaki źródła promieniowania pozostają bezpośrednio w obrębie tkanki czasowo lub na stałe. Technika — brachyterapia Wbrew pozorom przedstawione wyżej założenia wcale nie są rewolucyjne. Pierwsze próby zastosowania takiego sposobu leczenia miały miejsce na początku XX wieku w terapii chorób ginekologicznych.

bуl brzucha po radioterapii

W kolejnych latach brachyterapia rozwijała się, jednak dopiero dzisiejsza technika, wiedza z zakresu biologii molekularnej, fizjologii, biochemii oraz zaawansowanych technik informatycznych pozwala wykorzystać potencjał tej metody terapeutycznej. Wysoki potencjał pozwala na użycie tego sposobu leczenia na przykład w zaburzeniach układu hormonalnego.

Brachyterapia — zastosowanie Działanie miejscowe brachyterapii pozwala na dotarcie do bezpośredniego miejsca, gdzie występuje zmiana nowotworowa. Niejednokrotnie w celu prawidłowego dostarczenia źródła promieniowania jonizującego do objętej procesem nowotworowym tkanki wykorzystywane są techniki endoskopowe oraz specjalnego rodzaju aplikatory.

W jakich chorobach nowotworowych ma zastosowanie brachyterapia?

Panie doktorze wszystko mnie boli! Czy to fibromialgia?

Ten sposób leczenia pozwala na wspomaganie leczenia takich chorób jak rak płuc, nowotwory narządu rodnego, przełyku, piersi, prostaty, trzustki czy też nowotworów lokalizujących się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz głowy i szyi.

W leczeniu fibromialgii stosuje się także inne leki — gabapentynę, pregabalinę i duloksetynę.

Jak leczyc dysplazje Remedies ludowe z bolu w ramionach i stawach

Przynajmniej u części chorych te leki mogą przynieść znaczące zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych. O co chodzi w leczeniu fibromialgii?

Czy tylko o łagodzenie dolegliwości bólowych?

Rodzaje bólu w chorobie nowotworowej

Nie, nie tylko. Czy istnieją testy diagnostyczne potwierdzające rozpoznanie fibromialgii? Nie, nie ma takich testów. Rozpoznanie fibromialgii polega na sprawdzeniu, czy chory spełnia kryteria klasyfikacyjne choroby. Ważny jest tutaj przede wszystkim dobrze zebrany wywiad, a badania pracowniane laboratoryjne i obrazowe powinny być dobrane w sposób celowany.

Powszechnym błędem popełnianym przez lekarzy w diagnostyce chorych z objawami zespołu fibromialgii jest wykonywanie dużej ilości zbędnych badań diagnostycznych, często także niepotrzebnych kosztownych lub bolesnych, inwazyjnych procedur takich jak rezonans magnetyczny, artroskopia, laparoskopia czy kolonoskopia.

Leczenie Jesli stawy sa zamkniete Bol w stawie stop kciuka

Czasem badanie te wykonywane są pod presją chorych — mają oni za sobą liczne bezowocne konsultacje wielu specjalistów i nieudane próby leczenia, a nasilenie dolegliwości i poczucie ciężkiej, zagrażającej życiu choroby skłania ich do ciągłego szukania przyczyn dolegliwości i wykonywania kolejnych badań. Czasem chorzy w oparciu o wykryte niewielkie zmiany kierowani są na niepotrzebne zabiegi operacyjne, zwykle ortopedyczne lub neurochirurgiczne, które nie przynoszą oczekiwanej poprawy, a wręcz przeciwnie dodatkowo pogarszają ich stan fizyczny i psychiczny.

Jaka jest rola psychiatry w leczeniu tego schorzenia? Ustala się zarówno przyczynę powstania bólu, jak i mechanizm jego utrzymywania się.

Jeremy Jackson: How we wrecked the ocean

W poszukiwaniu etiologii bólu nowotworowego najważniejsze jest sprecyzowanie czy bezpośrednią przyczyną bólu jest sama choroba, czy też obecne są jeszcze inne przyczyny.

Czasami pacjenci z rozpoznaniem nowotworu zakładają, że w ich sytuacji najważniejsze jest leczenie samej choroby, a ból jest nieuniknionym jej objawem. Rodzaje bólu nowotworowego - podział ze względu na przyczyny Bóle spowodowane chorobą nowotworową Ból w chorobie nowotworowej może być spowodowany przede wszystkim samą obecnością guza, zarówno pierwotnego, jak i przerzutowego.

Guz przyczynia się do odczuwania bólu na dwa sposoby: bezpośrednio przez naciekanie tkanek oraz pośrednio, uciskając sąsiadujące tkanki i narządy i powodując tym samym ich niedokrwienie. Do grupy tej zalicza się również zespoły bólowe spowodowane przerzutami do kości, układu nerwowego, klatki piersiowej oraz jamy brzusznej.

W przypadku tego rodzaju bólu głównym sposobem leczenia przeciwbólowego jest radioterapia. Stosowane są również metody chirurgiczne, chemioterapia oraz leczenie hormonalne. Rzadziej przyczyną uszkodzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego jest naciekanie tego splotu przez rozwijający się w sąsiednich tkankach nowotwór lub destrukcja splotu przez zmianę przerzutową.

W tym przypadku ból jest bardziej stałym objawem i ma zazwyczaj większe nasilenie niż w przypadku uszkodzenia popromiennego [17].

Ból neuropatyczny po chemioterapii Najczęstszą postacią indukowanego przez chemioterapię choroby nowotworowej zespołu bólowego jest obwodowa polineuropatia CIPN, Bol w prawym brachy peripheral neuropathy.

Brachyterapia – czy boli i na czym polega? Samopoczucie po

Może powodować przykre dolegliwości bólowe i cierpienie pacjentów w istotnym stopniu obniżające jakość ich życia. Z racji wywoływania nieakceptowalnych objawów niepożądanych może także stanowić czynnik ograniczający możliwość zastosowania chemioterapii [18].

Obwodowa neuropatia występuje jako objaw niepożądany wielu stosowanych w chemioterapii choroby nowotworowej leków, między innymi pochodnych platyny cisplatyny, karboplatyny i oksaliplatynyalkaloidów vinca winkrystynypaklitakselu i bortezomibu [19].

Leki te, oddziałując na włókna nerwowe, zmieniają amplitudę potencjału czynnościowego i szybkość przewodnictwa w aksonach. Procesy te są następstwem aktywacji wielu błonowych kanałów jonowych, w tym kanałów sprzężonych z receptorem NMDA w zwoju rdzeniowym i rogu tylnym rdzenia kręgowego. W konsekwencji tego dochodzi do generowania przez cytotoksyczne chemioterapeutyki tak zwanej fali wapniowej w neuronach i aktywacji II układu sygnałów PKC, NO, ROXco prowadzi między innymi do aktywacji mikrogleju i Bol w prawym brachy, a w efekcie do rozwoju bólu neuropatycznego.

Inne mechanizmy działania uszkadzającego neurony obwodowe, które dotyczą cisplatyny, oksaliplatyny, paklitekselu, obejmują zaburzenia czynności mitochondriów wakuolizacja i degradacja [20]. Pochodne platyny Pochodne platyny powodują poprzeczne wiązania nici DNA, co wywołuje uszkodzenie komórek i ich martwicę.

Ból pojawia się zazwyczaj kilka tygodni od rozpoczęcia chemioterapii, jednak niekiedy występuje nawet po kilku miesiącach po jej zakończeniu. Początkowo obserwuje się ból i parestezje w dystalnych częściach kończyn, które mogą ulec istotnemu nasileniu ze współistniejącymi objawami ataksji czuciowej.

W ostrym okresie neurotoksyczności wymienionym powyżej objawom mogą towarzyszyć skurcze mięśni.

Brachyterapia raka prostaty – krok po kroku

Cisplatyna może również powodować zaburzenia czynności OUN bóle głowy, drgawki, encefalopatię, ubytki neurologiczne. Ryzyko wystąpienia powyższych objawów wzrasta u chorych uprzednio napromienianych na okolicę mózgowia [21]. W porównaniu z cisplatyną i oksaliplatyną obwodowa neuropatia występuje rzadziej i po dłuższym czasie leczenia karboplatyną.

Zazwyczaj objawy pojawiają się po kilku kursach leczenia tym lekiem. W przeciwieństwie do innych chemioterapeutyków oksaliplatyna powoduje bolesną neuropatię, która pojawia się niedługo po podaniu leku. U pacjentów obserwuje się bolesne parestezje zlokalizowane wokół ust, krtani sporadycznie dochodzi do skurczu krtani i zaburzeń oddychania i w kończynach oraz znaczną nadwrażliwość na zimno.

Mechanizm toksycznego działania winkrystyny polega na uszkodzeniu struktury mikrotubul. Niekiedy występuje bardziej nasilona poliradikulopatia przypominająca zespół Guillaina-Barrégo, zazwyczaj przy przekroczeniu łącznej dawki leku 4 mg. Oprócz neuropatii obwodowej podczas stosowania alkaloidów Vinca mogą wystąpić zaburzenia motoryczne kończyn utrudniające chorym poruszanie się [18].

Inne syntetyczne alkaloidy również, chociaż rzadziej, mogą wywołać neuropatię obwodową.

Brachyterapia – co to jest? Czy boli? Leczenie nowotworów

Powikłaniem stosowania tej grupy leków może być również neuropatia układu autonomicznego, którą cechuje występowanie między innymi zaparć stolca. Windezyna obok objawów podobnych do efektów winkrystyny może wywołać zespół Guillaina-Barrégo [18]. Taksany Neurotoksyczność taksanów ujawnia się bardzo często i może być przyczyną konieczności ograniczenia dawki lub odstawienia cytostatyku.

Wiąże się ona z zaburzeniem Bol w prawym brachy neurotransmiterów i składników neuronu. Może również pojawić się osłabienie, bóle mięśniowe i stawowe. U większości pacjentów dolegliwości ustępują w ciągu kilku miesięcy po zakończeniu leczenia. Natomiast u chorych, u których lek spowodował degenerację i zanik aksonów nerwów obwodowych, ból może mieć charakter przewlekły. Neurotoksyczność może występować częściej i mieć większe nasilenie podczas równoczesnego leczenia paklitakselem i cisplatyną [23].

Zmiany mikroskopowe są podobne do tych, które występują podczas i po leczeniu paklitakselem. Bortezomid Obwodowa neuropatia występuje już podczas pierwszego podania bortezomidu, ale nasilenie dolegliwości bólowych osiąga zazwyczaj plateau i nie obserwuje się narastania ich natężenia [18].

Natomiast zarówno bortezomid, jak i L-asparaginaza wywołują ból trzewny będący następstwem indukowanych przez te leki ostrego zapalenia trzustki, neuropatii splotów trzewnych krezkowych oraz występujących w ich następstwie zaburzeń perystaltyki przewodu pokarmowego [24]. Talidomid Obwodowa neuropatia występuje zazwyczaj po kilku miesiącach leczenia talidomidem.

Objawy obejmują najczęściej uczucie drętwienia i mrowienia oraz bólu w obrębie rąk i stóp [18].

Mechanizmy i zespoły bólu neuropatycznego u chorych na nowotwór

Inne leki Długotrwałe leczenie hormonalne kobiet chorych na raka piersi antyestrogenami tamoksifen i inhibitorami aromatazy anastrozol, letrozol, eksemestan może zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy, bólu kostnego i stawów.

Oddzielną grupę leków stosowanych w terapii niektórych nowotworów stanowią hematopoetyczne czynniki wzrostu HGF, hematopoietic growth factors. Z kolei terapia z zastosowaniem bisfosfonianów może być źródłem silnego bólu i cierpienia chorych w następstwie rozwoju martwicy kości żuchwy [25]. Ból neuropatyczny pośrednio związany z chorobą nowotworową lub leczeniem Zakażenia Chorzy na nowotwór z racji często współistniejącej w tej grupie chorych immunosupresji są grupą podwyższonego ryzyka rozwoju zakażeń, w tym infekcji wirusem Herpes zoster, które mogą prowadzić do rozwoju zespołu przewlekłego bólu neuropatycznego.

Ból neuropatyczny niezwiązany z chorobą nowotworową U pacjenta z chorobą nowotworową mogą występować zespoły bólu neuropatycznego, na przykład bolesna neuropatia cukrzycowa lub zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, które były obecne u pacjenta jeszcze przed rozpoznaniem u niego choroby nowotworowej.

Medycyna boli stawu barku Zel jest wprowadzany do stawu

Należy podkreślić, że brachyterapia potrzebuje odpowiedniego zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego, niezbędnego dla właściwego przeprowadzenia tej metody, jak: tomografia komputerowa, ramię rentgenowskie, sala zabiegowa, endoskopowa, pracownia planowania leczenia, bunkier tzn.

Dr Magdalena Kubaszewska Brachyterapia daje bardzo dobre wyniki w leczeniu takich nowotworów jak rak piersi i prostaty, bo z punktu widzenia biologii są one bardzo wrażliwe na wysoką moc dawki promieniowania, a taką zapewnia brachyterapia HDR. Przekłada się to na uzyskanie jak największej szansy miejscowej kontroli choroby.