Po drugie , metafizycznie libertariańska wolna wola musi wywierać wpływ na rzeczywistość fizyczną, a skoro umysł jest odpowiedzialny za taki wpływ w odróżnieniu do przypadkowości zwykłych układów , musi być odrębny od ciała, aby to osiągnąć. This may indicate that there is a primary kidney disease, or that there is a systemic whole body disorder that is affecting the kidneys secondarily.

Make You Mine. Zee Saint MOMENT COMPILATION

DIC occurs secondarily and in response an existing diseased condition. DIC występuje wtórnie w odpowiedzi istniejący stan chorych.

There are also tumors that can spread to the heart secondarily.

Istnieje również, że nowotwory może rozprzestrzeniać się na sercu wtórnie. Secondarily, they are slanders. And, secondarily, I believe your Z pacjentami z mascia Slanders Minister has instructed you to work for me. Po drugiewierzę, że twój premier kazał ci Z pacjentami z mascia Slanders dla mnie.

Z pacjentami z mascia Slanders

Secondarily, we will all be your backup. Po drugiebędziemy waszym wsparciem.

To bubbles Z pacjentami z mascia Slanders infected may need antibiotic treatment. Pęcherzyków wtórnie zakażonych może być konieczne leczenie antybiotykami. Drugi Rolnicy prawie zawsze wiedział, że rośliny dotknięte przez piorun często wykazują niespecyficzne oznaki słabości i wtórnie Zaatakowany przez choroby i szkodniki. Lymphadenitis: when the lymph nodes themselves are infected either primarily or secondarily Chłonnych: kiedy węzły chłonne same są zakażone albo głównie lub wtórnie In this way, as the Poles are not subject to such harassment, which related to the Prussians, and secondarily to settle the land of their ancestors.

W ten sposób, jako Polacy nie podlegają takim prześladowaniom, jakie dotyczyły Prusów i wtórnie osiedlają się na ziemi swoich przodków.

Tłumaczenie hasła "secondarily" na polski

In clinical studies of secondarily infected open wounds, the efficacy of retapamulin was inadequate in patients with infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA. W badaniach klinicznych wtórnie zakażonych ran otwartych, skuteczność retapamuliny była niewystarczająca u pacjentów z zakażeniami wywołanymi opornym na metycylinę Staphylococcus aureus MRSA.

Diaper rash may become secondarily infected by bacteria or yeast normally present on the skin. This may indicate that there is a primary kidney disease, or that there is a systemic whole body disorder that is affecting the kidneys secondarily.

FreeStyle Libre - sensor - Diabetyk24

Może to wskazywać na to, że głównym nerek, lub jest ogólnoustrojowe Całe ciało zaburzeniem, które ma wpływ na nerki wtórnie. Therefore, under conditions of compromised renal perfusion, administration of etoricoxib may cause a reduction in prostaglandin formation and, secondarily, in renal blood flow, and thereby impair renal function. Z tego względu, w warunkach zaburzonego przepływu nerkowego stosowanie etorykoksybu może powodować zmniejszenie powstawania prostaglandyn, a wtórnie - zmniejszenie przepływu krwi przez nerki i zaburzenie czynności nerek.

The history you provide may give your veterinarian clues as to which organs are being affected secondarily, especially since heart failure affects all other organs of the body, notably the kidney and liver. Historia dostarczyć może dać wskazówki lekarza weterynarii, do którego organy zostały dotknięte wtórniezwłaszcza, że niewydolność serca wpływa na wszystkie inne narządy ciała, zwłaszcza nerek i wątroby.

Refundacja NFZ | FreeStyle Libre - czujnik (sensor), p.137

Secondarily, I wanted to bring back a discussion of how to revive full employment so that people were more prosperous and secure. Wtórniechcialem przywrócic dyskusje o tym, jak ozywic pelnego zatrudnienia, tak aby ludzie byli bardziej dostatnie i bezpieczne. Secondarily, we wanted to see if we could export this drip irrigation and bring it into other countries. Po drugiechcieliśmy sprawdzić, czy można eksportować nawadnianie kroplowe i wprowadzić je w innych krajach.

Z pacjentami z mascia Slanders

Secondarily, compassion gives us inner strength; it gives us self-confidence and that reduces fear, which, in turn, keeps our mind calm. Po drugiewspółczucie daje nam wewnętrzną siłę i pewność siebie, a to zmniejsza strach, co z kolei pozwala zachować spokój umysłu.

Secondarily, metaphysical libertarian free will must assert influence on physical reality, and where mind is responsible for such influence as opposed to ordinary system randomnessit must be distinct from body to accomplish this.

Po drugiemetafizycznie libertariańska wolna wola musi wywierać wpływ na rzeczywistość fizyczną, a skoro umysł jest odpowiedzialny za taki wpływ w odróżnieniu do przypadkowości zwykłych układówmusi być odrębny Jakie pigulki sa znieczulonym bolem stawu ciała, aby to osiągnąć. Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach.

Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Z pacjentami z mascia Slanders

Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo.

Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Zasugeruj przykład.