W niektórych sytuacjach zagrywający ma prawo wyboru: wykonania zagrania samodzielnie lub nakazania wykonania tego zagrania przeciwnikowi np. Jedyna część kija, którą można uderzyć w kulę.

Traktowanie bilardow

Jakkolwiek organizatorzy turniejów podejmują wszelkie działania zmierzające do Traktowanie bilardow pełnego dostępu do stosownych informacji, odpowiedzialność za powyższe spoczywa ostatecznie na zawodniku wyjątek od tej reguły stanowi Przepis 2. Poniższe przepisy ogólne stosują się do wszystkich rodzajów gier, oprócz przypadków, gdy w szczegółowych przepisach, dotyczących konkretnej gry, jest powiedziane inaczej.

Szczytowa bila trójkąta ma być umieszczona w Traktowanie bilardow głównym stołu. Wszystkie pozostałe bile muszą być ustawione poza bilą szczytową i zbliżone do siebie tak, aby się nawzajem stykały. Niespełnienie tych wymogów jest faulem.

Integralnymi częściami składowymi stołu bilardowego są: boki stołu 4bandy 6powierzchnia gry i łuzy.

Zawodnicy używają do niej bil o jednakowej wadze i rozmiarach najlepiej bil białych lub kolorowych jednolitych. Dwaj zawodnicy ustawiają swoje bile na polu bazy, po obu stronach punktu bazowego.

Sklep bilardowy – Bilardowysklep.pl

Bile zostają uderzone równocześnie w kierunku górnej bandy i po odbiciu się od niej wracają do dolnej bandy. Zagrywana bila musi dotknąć górnej bandy jeden raz. Ten zawodnik, którego bila znajdzie się po odbiciu najbliżej dolnej bandy, wygrywa rozgrywkę i decyduje, kto wykona rozbicie rozpoczynające grę. Kontakt z bocznymi bandami nie jest dozwolony.

Traktowanie bilardow

Dany zawodnik przegrywa zagrywkę wstępną gdy: 1 bila przejdzie na połowę stołu przeciwnika, 2 bila nie dotknie górnej bandy, 3 bila wpadnie do kieszeni łuzy4 bila wyskoczy ze stołu, 5 bila dotknie bocznej bandy, 6 bila znajdzie się w narożnej kieszeni, obok dolnej bandy, 7 bila zetknie się z górną bandą więcej niż jeden raz.

Jeśli obaj zawodnicy złamią przepisy rozgrywki wstępnej lub gdy sędzia nie może zdecydować czyja bila jest bliżej dolnej bandy, rozgrywka zostaje powtórzona. Zawodnik, który wygrał rozgrywkę wstępną lub losowaniemoże sam dokonać rozbicia Bol subfebrile w stawach lub zlecić Traktowanie bilardow przeciwnikowi metodę losowania można stosować tylko w czasie nieoficjalnych spotkań.

Rozgrywane bile docelowe są umieszczone wg przepisów gry. Grę uważa się za rozpoczętą, gdy biała bila rozgrywająca zostanie uderzona czubkiem Traktowanie bilardow i minie linię bazy. Przeciwnik ma wtedy wybór: umieścić białąbilę na polu bazy i dokonać rozbicia lub przekazać z powrotem białą bilę faulującemu przeciwnikowi, aby powtózył rozbicie wyjątek - gra w "dziewiątkę" - patrz punkt nr 5 "9" bil - bila do ręki, w celu ułożenia jej w dowolnym punkcie stołu.

Należy wtedyupomnieć faulującego zawodnika, że drugie tego typu przewinienie spowoduje dyskwalifikację i przegranie danej partii patrz punkt 28 Przepisy ogólne 9. Nieb wolno mu wykonać strzałów do bil, których podstawa punkt zetknięcia z suknem znajduje się poniżej linii bazy, chyba że pierwszy kontakt białej bili nastąpi z bandą poza linią bazy i białą bila powracając Sruba w stawach przyczyn lokciowych bazę uderzy w znajdującą się tam bilę obiektową.

Gdy rozpoczynający grę niebacznie umieści białą bilę na lub powyżej linii bazy, sędzia lub przeciwnik muszą poinformować go o niewłaściwej pozycji danej bili przed oddaniem strzału.

Traktowanie bilardow

Gdy nie zostanie to zrobione, strzał będzie uznany za poprawny. Po ostrzeżeniu rozgrywający musi umieścić bilę na właściwej pozycji. Jeśli natomiast rozgrywający umieści bilę w sposób całkowity i rozmyślny poza polem bazy oraz wykona strzał, będzie to faulem, bez względu na to, czy został ostrzeżony czy nie. Bila może być ustawiana ręką na polu bazy, dopóki Traktowanie bilardow nie skieruje jej poza linię bazy przez uderzenie czubkiem kija.

 1. Słowniczek - Klub Bilardowy Falcon - Sosnowiec
 2. Trocserutina podczas zapalenia stawow
 3. Zasady gry w bilard » Zasady gry w 10 bil Odmiana bil jest grą deklarowaną.
 4. Sklep Bilardowy | Akcesoria bilardowe | Darmowa wysyłka | Bilardowysklep
 5. Что знал этот старик-негр так .

Biała bila rozgrywająca może być korygowana Traktowanie bilardow grającego, kijem itd. Z chwilą, gdy wejdzie do gry, jak powyżej, nie może być już zatrzymana lub korygowana przez grającego, gdyż będzie to uważane za faul. Bila, która ulegnie wybiciu z kieszeni na stół, nie jest bilą kieszeniową. Obuwie grającego musi spełniać powszechne normy odnośnie rozmiaru, kształtu oraz sposobu, w jaki jest używane.

Bila nieruchoma, znajdująca się na linii bazy, jest traktowana jako leżąca poza polem bazy i może być rozgrywana, gdy specyficzne przepisy gry wymagają, aby zawodnik oddał strzał do bili leżącej poza bazą.

Zasady gry

Biała Traktowanie bilardow wchodząca do gry u zawodnika w ręku z pola bazy, nie może według tej reguły być ustawiona na linii bazy, lecz przed tą linią. PRAWIDŁOWY STRZAŁ Jeśli specyficzne przepisy danej gry nie mówią inaczej, zawodnik rozgrywający musi doprowadzić do zetknięcia białej bili rozgrywającej z rozgrywaną docelową, by następnie: 1 bila docelowa wpadła do kieszeni łuzy lub 2 powoduje, że jakakolwiek bila wejdzie w kontakt z bandą. Niespełnienie powyższych warunków jest faulem.

Prawidłowe uderzenie może być wykonane tylko czubkiem kija w białą bilę rozgrywającą. Za każdym razem, gdy sędzia nadzoruje mecz, wszystkie bile po faulu z wyjątkiem białej Traktowanie bilardow na swoich miejscach.

Zawodnik wchodzący do gry nie może zmieniać ich pozycji wyjątek stanowi sytuacja, gdy obecność sędziego jest niemożliwa - w tym przypadku zawodnik nie biorący udziału w meczu przejmuje obowiązki Traktowanie bilardow w ciągu całej gry na stole. Niespełnienie tych warunków oraz gdy biała bila po stzale odbije się i uderzy w czubek kija, traktowane jest jako faul.

Jeżeli w pobliżu jest trzecia bila, trzeba uważać, aby nie spowodować faulu na tej bili, w sposób opisany powyżej. Wyjątek stanowi sytuacja gdy biała bila rozgrywająca styka się z bilą zagrywaną. Możliwe jest wtedy bowiem zagranie pchniętego strzału. Przed uderzeniem jednak sędzia powinien stwierdzić, że bile są stykające. Jeśli przykładowo upuści kawałek kredy, potrąci podpórkę i dane obiekty zetkną się z jakąkolwiek bilą będącą w grze lub tylko z białą, gdy sędzia nie prowadzi meczu nastąpi faul.

Takie zagranie może zdarzyć się przypadkowo i nie jest wtedy zaliczane jako faul. Natomiast może być orzeczony faul, gdy inna część kija lub końcówka zetknie się z białą bilą rozgrywającą. Natomiast każde niewłaściwe uderzenie kijem jest faulem.

Słowniczek

Bile, które samorzutnie powrócą na płytę główną stołu, nie dotykając niczego nie stanowiącego integralnej części stołu, nie Traktowanie bilardow uznawane za wybite poza stół. Bile uderzające lub stykające się z czymkolwiek nie będącym integralną częścią składową stołu, jak np. We wszystkich typach gier bilardu kieszeniowego, gdy rezultatem strzału jest wybicie białej bili rozgrywającej lub bili rozgrywanej poza stół, dany strzał jest faulem.

Ustawia się je po znieruchomieniu wszystkich bil.

Gra deklarowana — to gra, gdzie uczestnicy deklarują którą bilę do jakiej łuzy. Gwint — miejsce łączenia kijów dwuczęściowych skręcanych. Jump skok bil — jedna z bilardowych sztuczek w wyniku której podskakuje biała bila, gdy mamy utrudniony dostęp do bili rozgrywanej. Często wykorzystuje się ten trik w celu wykonania skoku bili przy użyciu odkręconej szczytówki kija.

Patrz: szczegółowe przepisy gier, odnośnie umieszczania białej bili po faulu wybicia jej poza stół. W przeciwnym wypadku nastąpi faul według punktu 20 Przepisy Ogólne. Jeżeli sędzia uważa, że kontakt był umyślny, powinien przestrzec grającego, że powtórne takie przewinienie spowoduje dyskwalifikację, co należy wyegzekwować po drugim przewinieniu.

Zasady gry w 10 bil - Klub Bilardowy Falcon - Sosnowiec

W sytuacji, gdy można zastosować różnego rodzaju kary, należy zastosować karę o najwyższym stopniu surowości. Taka niestabilna bila, która toczy się do kieszeni "sama z siebie", po 5 sekundach lub po dłuższym bezruchu, powinna być przywrócona do pierwotnej pozycji, możliwie najdokładniej i gra powinna być wznowiona. Gdy bila rozgrywana obiektowa wpadnie samorzutnie do kieszeni łuzy w czasie strzału, a biała bila minie tę bilę bez kontaktu, Traktowanie bilardow Traktowanie bilardow powinny zostać umieszczone na swoich poprzednich miejscach, a strzał zostać powtórzony.

Inne poruszone bile należy też przywrócić na swoje miejsca przed powtórzeniem strzału. Pojedynczą bilę należy umieścić na punkcie głównym. Jeżeli zachodzi potrzeba ustawienia więcej niż jednej bili, wówczas bilę o najniższym numerze ustawia się w punkcie głównym stołu, a za nią, w kierunku bandy głównej, na linii powrotów, kolejne bile według rosnących numerów.

Jeżeli pozycja bil na stole Traktowanie bilardow umieszczenie bil powracających w punkcie głównym lub na linii powrotów, to bile powracające umieszczone są na linii powrotów możliwie najbliżej punktu głównego, tak aby nie poruszyć bil uprzednio tam leżących. Bile powinny być ustawione jak najbliżej lub przylegać według decyzji sędziego do bil, które z nimi kolidują.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy bilą kolidującą jest bila biała. Bile, które mają być umieszczone na stole w sąsiedztwie bili białej, nie mogą do niej przylegać.

Jeżeli na linii powrotów między punktem głównym a górną bandą nie ma wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich bil, które mają powrócić na stół, wówczas bile, dla Traktowanie bilardow zabrakło miejsca, ustawiane są na przedłużeniu linii powrotów, pomiędzy punktem głównym a centralnym. Należy je ustawić jak najbliżej punktu głównego i w takim samym porządku numerycznym, jakby Traktowanie bilardow "za punktem głównym" bila o najniższym numerze ustawiona zostaje najbliżej punktu głównego.

Traktowanie bilardow uznane za mogące wpaść do kieszeni uważa się za wbite. Pozostałe bile, uznane za nie wbite, umieszcza się na stole według decyzji sędziego.

Traktowanie bilardow

Następnie gra jest kontynuowana, jakby nie nastąpiło zaklinowanie ww. Gra powinna zostać podjęta bez karania grającego, którego dotyczył ten incydent.

 • Polski Związek Bilardowy - Przepisy Gry w Pool Bilard
 • Bolesne stawy na obrobce rak
 • Zasady gry — MAXIMUS
 • 8. Definicje : Polski Związek Bilardowy
 • II,rozdziału [91]
 • Zasady gry w bilard » Słowniczek Banda - elastyczne otoczenie stołu, zapobiegające wypadaniu bil poza stół.

Gdy mecz jest oficjalny, sędzia powinien przestawić bile. Dany przepis winien stosować się do tzw.

Zasady gry w 10 bil

Gdy bile nie mogą być przestawione na swoje poprzednie pozycje, gra powinna zostać odtworzona z przerwą dla przeciwnika. Gra musi zostać przerwana. Bile zostają ustawione do rozgrywki o rozbicie.

Uderzenie rozbijające musi spełnić wszystkie obowiązujące wymogi.

Poniżanie to nie wychowywanie - Przemoc Zaraża - kampania społeczna Stowarzyszenia OPTA

Obliczanie punktów następuje według stanu sprzed rozpoczęcia gry. Natomiast organizatorzy turnieju mogą zastosować następujące inne opcje: 1 zawodnicy rozpoczynają na zmianę, 2 przegrywający rozpoczyna partię, 3 rozpoczyna prowadzący na punkty.

Zmiana grającego kończy się, gdy nie nastąpi prawidłowe wbicie bili do kieszeni lub popełniony zostanie faul.

Gdy zmiana kończy się bez faulu, następny zawodnik przejmuje Traktowanie bilardow, akceptując pozycje bil Traktowanie bilardow stole. Po zetknięciu się białej bili z "zamrożoną" do bandy strzał musi zakończyć się spełnieniem następujących warunków: albo 1 wbiciem bili do kieszeni lub 2 zetknięciem się białej bili z bandą, 3 "zamrożeniem" bili obiektowej do bandy gdy się nie odbije Traktowanie bilardow jest "zamrożona" lub 4 inna bila obiektowa wejdzie w trwały kontakt z bandą, czyli zostanie "zamrożona".

Dotknięcie bili "zamrożonej" nie jest równoznaczne z dotknięciem bandy. Bila obiektowa nie jest uważana za zamrożoną do bandy, jeśli nie jest zbadana i oceniona przez sędziego lub na wniosek Traktowanie bilardow, zanim znajdzie się w strefie oddziaływania strzału. Niespełnienie tych warunków jest faulem.

Traktowanie bilardow

Traktowanie bilardow prawidłowym celem jest bila leżąca na linii bazy lub na zewnątrz tej linii i pola bazy, ale tak blisko, że biała bila dotknie jej zanim opuści pole bazy. Jeśli po poprawieniu pozycji białej bili na bazę zawodnik: 1 próbując wykonać prawidłowe uderzenie i w wyniku nieuwagi biała bila potrąci inną bilę na polu bazowym następuje faul, bez względu, czy biała opuściła pole bazy, czy nie, 2 Traktowanie bilardow nieuwagę zagra bilę obiektową zamiast białą jest faul. Od tego momentu biała bila uważana jest za znajdującąsię w grze i wtedy każda bila obiektowa może być rozgrywana bezpośrednio, niezależnie od swego położenia na stole.

Słowniczek wyrażeń używanych podczas gry w bilarda

Jeśli Traktowanie bilardow danej sytuacji zawodnik rozmyślnie przesuwa bile na polu bazowym, dopuszcza się niesportowego zachowania. Gdy proces ten zostanie zakończony, każde nieprawidłowe dotknięcie jej zamiast poprawnego strzału jest faulem.

Wykonywanie uderzeń lub przesunięć bil nie będąc przy grze jest uważane za ingerencję i traktowane jako faul. Do tego lub podobnych celów zawodnik może używać wyłącznie swojego kija bilardowego, trzymanego aktualnie w ręku.

Traktowanie bilardow

Inny sposób postępowania jest faulem i niesportowym zachowaniem.